Site logo

Gebruikersvoorwaarden


De volgende gebruiksvoorwaarden zijn geldig voor iedereen die zich aanmeldt op ikzoekeenprofessional.eu (verder vermeld als ‘de professional’) en zijn geldig vanaf 01/05/2020.

1. Doel van deze website

ikzoekeenprofessional.eu heeft als doel om meer zichtbaarheid te creëren voor alle freelance professionals.
Zo is ikzoekeenprofessional.eu een kwaliteitsvolle directorywebsite waar freelancers hun diensten kenbaar maken, zodat potentiële opdrachtgevers op een duidelijke en efficiënte manier de professional kunnen vinden die bij hen past.
Ook kunnen freelance professionals onderling eenvoudig collega’s vinden om mee samen te werken.

2. Vermelding

Een vermelding op Ikzoekeenprofessional.eu houdt in dat de gegevens over de professional, zijn bedrijf en activiteiten opgenomen worden in de zoekacties en opgelijst worden naargelang de selectie van de bezoeker. Ook zullen de opgestelde pagina’s opgenomen worden door de verschillende zoekmachines. De professional heeft de mogelijkheid om zichzelf, zijn bedrijf en/of zijn organisatie en activiteiten voor te stellen op een persoonlijke pagina waar enkel zelfbepaalde gegevens zichtbaar zijn. Alle gegevens moeten conform het doel van deze website zijn.
Voor de duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website kan er per profiel slechts één persoon vermeld worden en dient het op één persoonsnaam te staan. De geselecteerde diensten en categorieën, beroepsverenigingen en het eventuele licentienummer zijn immers persoonsgebonden.
Via de login-gegevens kan de professional de persoonlijke gegevens zelf beheren, wijzigen, aanvullen of verwijderen.

3. Tarieven

Een vermelding op Ikzoekeenprofessional.eu is geldig respectievelijk voor 1 jaar, startende vanaf de verwerking van betaling of aansluitend op de nog lopende termijn. Er zijn geen bijkomende kosten per contactname of extra functionaliteiten.
De respectievelijke prijzen vind je HIER.
De startdatum van de vermelding is de dag van het online plaatsen van het persoonlijke profiel door Ikzoekeenprofessional.eu. De vermelding eindigt op dezelfde dag van het afgeronde jaar, afhankelijk van de gekozen termijn. (Bijvoorbeeld voor een jaarvermelding: start 01 mei 2020 – einddatum tem 30 april 2021).
Uitzonderingen zijn mogelijk afhankelijk van tijdelijke aanbiedingen. Aanbiedingen hebben een beperkte geldigheid.
Credits om je ‘profiel in de kijker’ te plaatsen zijn steeds volledig verbonden aan het profiel. Indien de vermeldingstermijn van het profiel verlopen is, kunnen de credits niet afzonderlijk gebruikt worden. Resterende credits blijven behouden totdat het profiel opnieuw verlengd wordt en kunnen verder gebruikt worden eens de betaling voor het profiel verwerkt is.
Alle tarieven zijn onder voorbehoud van typfouten.
De tarieven kunnen jaarlijks wijzigen (zie ook §12. Wijzigingen).

4. Registratie

Bij registratie maakt de professional zijn account aan op de website. Hij vult zijn mailadres en wachtwoord in en creëert een account.
Daarna maakt hij een keuze uit de verschillende pakketten.
Afhankelijk van het pakket wat hij/zij heeft gekozen, krijgt hij een reeks van invulvelden, waar er een aantal verplichte velden zijn en een aantal vrijblijvende. Professionals krijgen de raad om zoveel mogelijk velden in te vullen. Dit verhoogt de zichtbaarheid en dus ook vindbaarheid van zijn profiel.
Eens zijn profiel is ingevuld, kan het worden ingediend.
De professional dient zijn facturatiegegevens in te vullen, af te rekenen in de shop en zijn betaling te voldoen (indien hij gekozen heeft voor een betalend profiel).
Het profiel wordt gecheckt op eventuele onaanvaardbare of aanstootgevende informatie. Na controle wordt het profiel ‘live’ gezet.
De professional kan zijn gegevens nadien steeds aanvullen, wijzigen of schrappen.
De professional heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren binnen 14 dagen na de betaling. Deze annulering dient te gebeuren via mail naar het contactadres. Ikzoekeenprofessional.eu is niet verantwoordelijk voor het te laat of niet ontvangen van de annulering door externe storingen.
Een wachtwoord kan opnieuw opgevraagd worden op de inlogpagina. Dit zal verstuurd worden naar het opgegeven mailadres.

5. Betaling

Betalingen verlopen via een online betaalsysteem en worden verwerkt door Payment provider Mollie.
De voldane factuur wordt naar het opgegeven mailadres gestuurd.
Bij het niet betalen worden de gegevens niet op de website geplaatst.


6. Contactopnames goed ontvangen

De professional is zelf verantwoordelijk voor het goed ontvangen van de contactopnames via email van potentiële opdrachtgevers. Hierbij is het cruciaal dat hij een goedwerkend emailadres opgeeft.
Daarnaast is het raadzaam om wekelijks de spambox na te kijken op gewenste berichten zoals e-mails en contactopnames alsook frequent de contactverzoeken via de website te consulteren om na te gaan of je onze e-mails nog goed ontvangt.
De professional is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn emailadres.

7. Verlengen / stopzetten

De professional ontvangt 7 dagen voor het verlopen van de vermelding per mail een uitnodiging tot verlenging. De professional dient te bevestigen door de betaling uit te voeren.
De nieuwe vermelding gaat van start de eerste dag na het verstrijken van de vorige einddatum.
De professional hoeft bij het niet verlengen van de vermelding geen opzeg te geven en er is geen opzeggingstermijn.
De professional kan de verlenging annuleren binnen 14 dagen na betaling. Deze annulering dient te gebeuren via mail naar het contactadres. Ikzoekeenprofessional.eu is niet verantwoordelijk voor het te laat of niet ontvangen van de annulering door externe verstoringen.
Wanneer de professional de vermelding wenst stop te zetten voor het verstrijken van de einddatum, dient dit aangevraagd te worden via mail naar het contactadres. Binnen een termijn van 14 werkdagen zullen alle gegevens offline gezet worden. Een terugbetaling van de vermelding of een deel hiervan is niet mogelijk.
Na stopzetting of niet verlengen blijven de persoonlijke inloggegevens geldig gedurende 1 jaar. Hiermee heeft de professional de mogelijkheid om het persoonlijk profiel opnieuw te activeren na betaling en na aanvraag via mail naar het contactadres. De professional dient zich bewust te zijn dat een onderbreking van zijn vermelding het verliezen van de waardevolle opgebouwde geschiedenis en linken in de zoekmachines tot gevolg heeft.
Ikzoekeenprofessional.eu behoudt zich het recht de site of de werking hiervan stop te zetten, voor welke reden dan ook. Niet-gebruikte credits vervallen bij deze en worden niet terugbetaald. Lopende vermeldingen worden op het moment van offline gaan stopgezet en worden niet terugbetaald. Eventuele schade door het stopzetten van de site wordt niet vergoed.

8. Gegevens

Met de inloggegevens heeft de professional de mogelijkheid om ten alle tijden gegevens op het persoonlijk profiel te wijzigen of aan te vullen. Deze gegevens kunnen enkel beheerd worden door de professional in kwestie. Derden hebben geen toegang tot het wijzigen van deze gegevens. Ikzoekeenprofessional.eu heeft het recht om ten allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de inhoud en lay-out van het profiel of om bepaalde gegevens te verwijderen. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk.
Wanneer Ikzoekeenprofessional.eu van mening is dat bepaalde gegevens ongepast zijn, niet van toepassing zijn volgens de doelstellingen van de website, niet waarheidsgetrouw zijn, misleidende informatie bevat of schade zou kunnen veroorzaken aan de website of aan derden, heeft Ikzoekeenprofessional.eu het recht om het profiel onmiddellijk en definitief te verwijderen en de vermelding stop te zetten. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk en er zal geen terugbetaling gebeuren van het vermeldingsbedrag of een deel hiervan.
De professional dient de gegevens op te stellen conform met het doel van de website en mogen niet in strijd zijn met de wet. Ikzoekeenprofessional.eu stelt een gewetensvol handelen voorop en vergt van de professionals op de website hetzelfde. Klachten over incorrecte of ongepaste informatie op het profiel of klachten over ongepast gedrag door een professional op de website worden steeds onderzocht en kunnen leiden tot het verwijderen van de vermelding.
Tantra, erotische of seksueel gerichte inhoud is niet toegestaan op het persoonlijk profiel of in aangeboden cursussen. Deze inhoud zal verwijderd worden.
De professional is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar profiel. De professional is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van de zoektermen (categorieën, expertises, e.a.), rekening houdend met bescherming van beroepstermen, patenten, trademarks en andere regelgeving. Ikzoekeenprofessional.eu is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onwetmatige selectie door de professional. Ook de volledige inhoud van persoonlijke tekst, en de juistheid hiervan, is de verantwoordelijkheid van de professional en kan niet verhaald worden op Ikzoekeenprofessional.eu.
Teksten en omschrijvingen moeten zelf geschreven of herformuleerd zijn en mogen niet overgenomen worden van derden.
Er een link naar een persoonlijke website geplaatst worden. Linken naar een andere doorverwijssite of sites die niet conform zijn aan het doel van Ikzoekeenprofessional.eu zijn niet toegestaan en zullen verwijderd worden.

9. Privacy

Ikzoekeenprofessional.eu verklaart dat gegevens van de professional niet gebruikt zullen worden voor externe commerciële doeleinden en niet zullen worden doorgegeven aan derden.
Gelet op de wet van 8/12/’92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens stemt de professional er mee in dat alle door de professional ingevoegde gegevens, uitgezonderd de facturatie –en registratiegegevens, worden gepubliceerd op de website en bijgevolg raadpleegbaar zijn.
In ons privacy beleid vind je alle nodige info over de verwerking van je gegevens, overeenkomstig de GDPR van 25 mei 2018.
Om een goede dienstverlening te kunnen bieden maken we gebruik van functionele cookies en anonieme analytische cookies. Enkel voor het opvolgen van ons emailverkeer naar de professionals gebruiken we opening tracking cookies. Lees hierover meer in ons privacy beleid.
Door akkoord te gaan met de professionalsvoorwaarden ga je ook akkoord met ons privacy-beleid
Ikzoekeenprofessional.eu is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens door derden.

10. Contact

Ikzoekeenprofessional.eu heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit zonder de professional hiervan op de hoogte te brengen en zonder dat enige tegenspraak mogelijk is.
Suggesties, advies en opmerkingen ter verbetering van de site worden zeker op prijs gesteld en kunnen geformuleerd worden via info@virtualbusinessupport.eu. Noemenswaardige problemen of klachten kan de professional tevens via deze weg melden. Klant gebonden klachten worden niet behandeld.
Ikzoekeenprofessional.eu biedt een online-helpdesk service en is niet telefonisch bereikbaar. Wanneer Ikzoekeenprofessional.eu dit nodig acht, kunnen professionals telefonisch gecontacteerd worden.

11. Storingen

Ikzoekeenprofessional.eu is niet aansprakelijk voor algemene storingen van de server of het internet of andere storingen door derden.
Het is mogelijk dat de website tijdelijk offline is voor onderhoud of uitbreiding. Dit is enkel om de functionaliteit te verbeteren. Ikzoekeenprofessional.eu is niet aansprakelijk voor eventuele schade hierdoor.
Ikzoekeenprofessional.eu kan niet garanderen dat de website ten alle tijden beschikbaar is.

12. Wijzigingen

Ikzoekeenprofessional.eu heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit.
De domeinnamen kunnen gewijzigd worden.
Ikzoekeenprofessional.eu heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen, als ook de tarieven. Nieuwe voorwaarden en tarieven zijn automatisch van toepassing bij het vernieuwen van de vermelding.

Ikzoekeenprofessional.eu is een project van Virtual Business Support.